De Keuken van Annemieke
Zegelstraat 14, IJmuiden
KvK-nummer 59988479

De Keuken van Annemieke
verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens De Keuken van Annemieke wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt De Keuken van Annemieke (persoons)gegevens?
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van een van mijn diensten en bij een bezoek aan de website. De Keuken van Annemieke verzamelt ook gegevens wanneer u informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op de website of op een andere manier met De Keuken van Annemieke in contact treedt.

De Keuken van Annemieke verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden binnen de diverse aangeboden diensten:

  • Het verlenen en factureren van diensten
  • Het opmaken van offertes
  • Afhandeling van je aanvraag en je informeren over het status daarvan
  • Het opstellen van jouw Persoonlijke werkplan n.a.v. een Gezondheids- en Hormoonconsult
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen

Welke (persoons)gegevens verwerkt De Keuken van Annemieke?

  • De Keuken van Annemieke verzamelt via de website alleen de door jou opgegeven naam en mailadres
  • Als je gebruik maakt van mailsupport hebben ik je contactgegevens en kan De Keuken van Annemieke de inhoud van de gesprekken (maximaal 6 maanden) bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn.
  • Als het om een consult gaat zullen de ingezonden intake-formulieren met persoonlijke informatie zorgvuldig bewaard worden. Na je laatste consult zal De Keuken van Annemieke alle gegevens verwijderen incl. het mailcontact, m.u.v. de gegevens in de financiële administratie

Waarom verwerkt De Keuken van Annemieke (persoons)gegevens?
De Keuken van Annemieke verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Ook heeft De Keuken van Annemieke gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen en het opstellen van offertes. Na een aanvraag van een van de diensten/producten wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw gegevens.

Derde ontvangers
Binnen De Keuken van Annemieke worden geen persoonsgegevens uitgewisseld. De Keuken van Annemieke verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten.

Je kunt aan De Keuken van Annemieke het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens ik van jou verwerk. Ook wordt aangegeven hoe en waarom ik die gegevens verwerk. Verwerkt De Keuken van Annemieke onjuiste of onvolledige gegevens, dan pas ik dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering.

Het kan zijn dat De Keuken van Annemieke gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat De Keuken van Annemieke jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden.

Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt De Keuken van Annemieke vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Uiteraard kun je contact met mij opnemen via dekeukenvanannemieke@gmail.com om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat De Keuken van Annemieke niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan hoor ik dit uiteraard graag.

Beveiliging
De Keuken van Annemieke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. De Keuken van Annemieke schakelt bij de uitvoering van haar diensten derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Vragen
Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via dekeukenvanannemieke@gmail.com

Wijziging van Privacy Statement
De Keuken van Annemieke behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.